สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ สตง.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ ภาคส่วนต่างๆ ในการดูแล รักษาเงินแผ่นดิน และทรัพย์สินของรัฐ ครั้งที่ 4

สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ สตง.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ ภาคส่วนต่างๆ ในการดูแล รักษาเงินแผ่นดิน และทรัพย์สินของรัฐ ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จัดโครงการศึกษาวิจัย เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ภาคส่วนต่างๆ ในการดูแล รักษาเงินแผ่นดิน และทรัพย์สินของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบแนวคิดหลักการกฎหมาย กลไก และค้นหาต้นแบบ กิจกรรมรูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดิน และทรัพย์สินของรัฐ ด้วยการจัดเวที รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคส่วนต่างๆจำนวน 5 ภูมิภาค โดยมีจังหวัดที่เป็นตัวแทนภูมิภาค คือ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสตูล จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม มีนางสาว ชัชพร พินทุวัฒนะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 12 (สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี ) ให้เกียรติเป็นประธาน เปิด เวทีรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน และ ภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม กนกรัตน์ รีสอร์ท ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนาย ฉัตรชัย โอนอ่อน วิทยากร จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นำเสนอ “บทบาท และ ความสำคัญของ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแล รักษา เงินแผ่นดิน และ ทรัพย์สินของรัฐ” และ วิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ ผู้ช่วยศาสดาจารย์ ทศพล สมพงษ์ นำเสนอ “แนวทางการเสริมสร้าง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ” และมีการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1) การวางแผนและกำหนดงบประมาณ
2) การจัดซื้อจัดจ้าง
3) การติดตาม ดูแลทรัพย์สินของรัฐ /การตรวจสอบโครงการ
และพิธีปิดโครงการ โดย นาย บรรจง นิลสิทธิ์สถาพร ผอ.สำนักงาน การ ตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) จังหวัดสมุทรสงคราม
มนัสนันท์ นามอำไพ
จ.สมุทรสงคราม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *